Salutació de la presidenta de la Junta de Districte

Benvolguts navegants, heu arribat al nostre port digital!

Des de fa molts d'anys Porto Cristo, gràcies al seu atractiu paisatgístic, té un lloc privilegiat en el mapa turístic internacional. Ara que el virtual ha tornat una necessitat real, ens faltava situar-nos també en el món digital. Aquí hi podreu consultar tot el que fa referència al nostre poble, conèixer els serveis que us oferim i contactar amb nosaltres. En nom de tots els regidors de la Junta de Districte i de tot el personal d'aquesta casa, us obrim el nostre portal digital de bat a bat.

Siau benvinguts!

Antonia Llodrà

Presidenta de la Junta de Districte de Porto Cristo

 

Què és?

La Junta Municipal de Districte és un òrgan de gestió desconcentrada que possibilita la participació dels ciutadans en el govern i l’administració del nucli de Porto Cristo, sense perjudici del manteniment de la unitat de gestió i govern municipal.

El reglament regulador del funcionalment de la Junta Municipal de Districte, va ser aprovat per acord del Ple de dia 7 de maig de 2007 i constituït definitivament el dia 25 de setembre de 2007. El Reglament de la Junta de Districte de Porto Cristo té com a finalitat regular l'organització, el funcionament i les competències de la Junta Municipal de Districte a Porto Cristo i també als nuclis de Cala Anguila, Cala Magrana i Cala Mendia.

 

 

Com actúa?

Els òrgans necessaris de direcció de la Junta Municipal de Districte són el President i el ple i tendran les funcions previstes en el reglament.

El ple de la Junta farà una reunió ordinària cada dos mesos. Les sessions del ple seran públiques i es realitzaran habitualment en les oficines municipals de Porto Cristo. Correspon al ple de la Junta Municipal, entre d'altres, redactar normes de règim intern que no contradiguin el present Reglament, elevant-les al Ple de la Corporació per a la seva deguda aprovació. elevar anualment a l'Ajuntament de Manacor un estat de necessitats de la Junta, elevar a la Batlia propostes de temes perquè s'incloguin en l'ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats municipals o elaborar estudis sobre les necessitats en l'àmbit territorial del Districte.

Tendrà, com a recursos econòmics, les aportacions econòmiques que l'Ajuntament de Manacor consigni anualment en el seu pressupost, destinades expressament per a ser gestionades per la Junta de Districte, que hagin estat acordades.

 

Membres de la Junta

Els membres necessaris per a constituir la Junta de Districte són el president i el ple.

El ple de la Junta estarà format per tretze membres, president, vicepresident i onze vocals, que seran nomenats pel ple i tendran veu i vot. Cada partit polític que en les eleccions municipals hagi obtingut representació municipal triarà un membre per a formar-hi part.

El president i el vicepresident seran nomenats pel ple de la corporació. Les competències del president són, entre d’altres, representar al batle a Porto Cristo quan aquest no hi

estigui present, convocar i presidir les sessions del ple, i en les votacions, dirimir els empats amb el vot de qualitat.

Les funcions del vicepresident són: substituir el president de la Junta en cas d'absència i desenvolupar aquelles funcions que expressament li delegui el president de la Junta Municipal.

 

Els membres actuals són:

Antònia Llodrà - Presidenta

Júlia Acosta - Vicepresidenta

Jaume Brunet

Salvador Vadell

Joan Gomila

Mònica Sancho

Ferran Montero

Sebastián Filippini

Sebastià Nadal

Catalina Perelló

Mateu Joan

Magdalena García

Ramon Pérez